Kurumsal

KVKK Politikası Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda TEKNOVA MATBAACILIK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“TEKNOVA”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz. TEKNOVA müşterilerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunucularını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

VERİ SORUMLUSUNUN BİLGİLERİ

Unvan: Teknova Matbaacılık Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: Akçaburgaz Mahallesi 3101 sok. No 6 Kıraç Esenyurt /İstanbul

Vergi Numarası: 836 043 6904

Mersis Numarası: 0836043690400014

KEP adresi: hs01@teknovamatbaacilik.kep.tr

Web sitesi: www.teknova.com.tr

Telefon-Fax no: 0212 485 37 00- 0212 485 20 80

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK 5. Maddesi kapsamında Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine istinaden kişisel verileriniz işlenmektedir.

Bu doğrultuda Şirket faaliyetleri kapsamında sözleşmelerin kurulması, düzenlenmesi, ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi, hukuken yapılması gerekli görülen raporlama ve incelemelerin yapılabilmesi, faturaların düzenlenmesi, fiyat tekliflerinin hazırlanarak sunulması, işyerinde düzenin ve güvenliğin sağlanabilmesi amaçları kapsamında kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi) başta olmak üzere, iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), imza sirkülerinizde yer alan imza ve diğer bilgileriniz işlenmektedir.

İşyeri Güvenliği Amacıyla Kamera Kaydı Alınması

KVKK’nın 5’inci maddesinde yer alan İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Teknova giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan ve işaret ve kayıt yapıldığına dair yazılarla gösterilen/dikkat çekilen toplam 13 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla, 7 gün 24 saat işyerindeki güvenliğin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Bina, işyeri, personel, ziyaretçi ve diğer kişilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla kayıtlar ve veriler toplanarak işlenmekte, bu kayıtlar 35 gün saklanmaktadır.. Kamera kayıtları otomatik yöntemle toplanmakta ve işlenmektedir. İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla tutulan kayıtlar işyeri güvenliğinin ihlal edilmesi halinde veya güvenliğe ilişkin şüphe bulunması durumunda, gerekmesi halinde hakkın ve meşru menfaatlerin korunabilmesi amacıyla yargı organlarıyla paylaşılabilecek; adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verileriniz; KVKK 5’inci maddesindeki Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri kapsamında paylaşılmaktadır.

TEKNOVA tarafından işlenen kişisel verileriniz, hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi ve sözleşmenin ifasının sağlanabilmesi amacıyla, talep edilen ürün ve/veya hizmetin sağlanabilmesi, ürün ve/veya fiyat teklifi verilebilmesi amacıyla mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerinin gerektirdiği faaliyet kapsamında birlikte çalışılan gerçek ve tüzel kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle, bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları, yargı organları ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

KVKK 5’inci maddesi ikinci fıkrasına göre “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verileriniz; web sitesini ziyaretiniz, şirket merkezini ziyaretiniz, telefon, e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, kişisel verilerinizi teklif talebi ile elektronik olarak göndermeniz, posta yoluyla basılı olarak teslim etmeniz, teklif metninde bilgilerinize yer vermeniz ve ayrıca tarafınızca bilgi aktarılmasıyla; ayrıca TEKNOVA’yla ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden, kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi) başta olmak üzere, iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), imza sirkülerinizde yer alan imza ve diğer bilgileriniz TEKNOVA’nın faaliyet alanı kapsamında TEKNOVA tarafından kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz Saklanması

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, TEKNOVA’ya yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler TEKNOVA tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

◾Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

◾Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

◾Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

◾Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

◾Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

◾ KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

◾Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

◾İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

◾Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Akcaburgaz Mahallesi 3101.sokak No:6 Esenyurt İstanbul adresine bizzat elden veya noter kanalıyla, ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya elektronik imzalı ve “hs01@teknovamatbaacilik.kep.tr” adresi üzerinden yapacağınız başvuru ile kullanabilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınmış ise ücret ilgiliye iade edilir.

Kişisel Verileri Koruma Politikamızı incelemek için “www.teknova.com.tr” adresindeki KURUMSAL bölümünde yer alan KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKAMIZ linkine ulaşabilirsiniz.

Teknova A.Ş. © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Akçaburgaz Mahallesi 3042. Sokak No:14 Esenyurt/Istanbul/Türkiye
Yüzyıl Matbaacılar Sitesi 1.Cadde No:91 Bağcılar/Istanbul/Türkiye
Akçaburgaz Mah. 3101. Sk. No:6 Esenyurt/Istanbul/Türkiye
Web SitesiBağlantılar
Sosyal MedyaHesaplarımız
Teknova A.Ş. © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Akçaburgaz Mah. 3101. Sk. No:6 Esenyurt/Istanbul/Türkiye

Yüzyıl Matbaacılar Sitesi 1.Cadde No:91 Bağcılar/Istanbul/Türkiye
Web SitesiBağlantılar
  • S.S.S.
  • Belgeler
  • Banka Hesapları
  • E-Katalog
Sosyal MedyaHesaplarımız